wystawcy

Regulamin dla wystawców
Festiwal Dwóch Jezior
Wałcz, 12-14 lipca 2019r.

I. Czas trwania Festiwalu Dwóch Jezior 2019r.
Działalność handlowa w trakcie Festiwalu Dwóch Jezior na promenadzie przy jeziorze Raduń w Wałczu odbywać się będzie w dniach:
12.07.2019r. w godzinach 17.00 – 24.00
13.07.2019r. w godzinach 10.00 – 24.00
14.07.2019r. w godzinach 10.00 – 24.00
Dopuszcza się możliwość wcześniejszego otwarcia stoisk handlowych po uzgodnieniu z organizatorem.
II. Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa
1.    Organizatorem Festiwalu Dwóch Jezior jest Miasto Wałcz we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi
2.    Koordynatorem odpowiedzialnym za sprawy organizacji stoisk handlowych jest Wałeckie Centrum Kultury, Plac Zesłańców Sybiru 3, 78 – 600 Wałcz.  Z ramienia organizatora osobą odpowiedzialną za kontakt z wystawcami  jest Pani Krystyna Kalwasińska tel.502154893, email: kryskakal@onet.eu
3.    Warunkiem uzyskania statusu Wystawcy podczas Festiwalu Dwóch Jezior jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu) do Koordynatora stoisk handlowych  do dnia 15 czerwca 2019r.
4.    Teren pod stoisko udostępniany jest wystawcy w zamian za wniesienie opłaty 150 zł netto + VAT za stanowisko o wymiarach 3x3m za każdy dzień, na nr konta bankowego Wałeckiego Centrum Kultury: Bank PEKAO S.A. 59124037121111000043647701.
5.    Wpłatę należy uiścić do dnia 30 czerwca 2019r, po uzyskaniu informacji o przyjęciu stoiska przez organizatora.
6.    Organizator Festiwalu Dwóch Jezior zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w festiwalu bez podania przyczyny.
7.    Zgłoszenia przesyłane pocztą lub dostarczane osobiście przyjmowane są do dnia                          15 czerwca 2019r. (liczy się data stempla pocztowego oraz dowód opłaty za stoisko). Koordynator stoisk handlowych poinformuje osoby, które nadesłały zgłoszenia o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia.  
8.    Wystawca ma obowiązek prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie. Ewentualnie zmiany dotyczące godzin prowadzenia stoiska winny być ustalone z Koordynatorem stoisk handlowych i zmienione wyłączenie za jego zgodą.
9.    Montaż stoiska odbywa się w dniu 12.07.2019r. najpóźniej do godz.16.00 co oznacza gotowość do prowadzenia działalności handlowej od godz. 17.00.
10.    Nie dopuszcza się parkowania pojazdów Wystawców przy stanowiskach handlowych w godzinach otwarcia Festiwalu Dwóch Jezior. W przypadku parkowania pojazdów w tych godzinach, na właściciela pojazdu może zostać nałożony mandat karny.
11.    Wystawcy zorganizują swoje stoiska w miejscu wyznaczonym przez Koordynatora stoisk handlowych.
12.    Obowiązuje zakaz wystawiania reklamy towaru poza wyznaczonym stanowiskiem.
13.    Lokalizację stoiska wskazuje Koordynator stoisk handlowych, przy czym zastrzega sobie prawo jej zmiany z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.
14.    Nie dopuszcza się ustawiania stoisk własnych Wystawców bez zgody Koordynatora stoisk handlowych.
15.    Pracownicy zatrudnieni w punktach żywnościowych oraz na stoiskach ze sprzedażą produktów żywnościowych muszą bezwzględnie posiadać ważną książeczkę badań dla celów sanitarno –epidemiologicznych.
16.    Sprzedający środki spożywcze winni posiadać decyzje właściwych terenowo PPIS i załączyć kserokopię do karty zgłoszeniowej
17.    Osoby nie będące Wystawcami, a wystawiające swoje produkty w obrębie Festiwalu będą
18.    usuwane z jego terenu przez Koordynatora stoisk handlowych, służby porządkowe i Straż Miejską.
19.    Wystawca jest zobligowany do przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stanowisku w godzinach działalności handlowej.
20.    Wystawca zobligowany jest do podania na karcie zgłoszeniowej danych firmy, które będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury.
III. Ubezpieczenia
1.    Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne we własnym zakresie.
2.    Organizator ani Koordynatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania Festiwalu Dwóch Jezior.
3.    Organizator ani Koordynatorzy nie odpowiadają za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
III. Zasady korzystania z miejsc wystawienniczych
1.    W czasie trwania wydarzenia stoiska wystawiennicze mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby zgłoszone  w formularzu zgłoszeniowym.
2.    Stoiska wystawiennicze będą rozmieszczane wyłącznie przez Wałeckie Centrum Kultury po zebraniu formularzy zgłoszeniowych.
3.    Organizator zapewnia teren pod usytuowanie stoiska a organizacja stoiska wystawienniczego i jego wyposażenie (namioty, stoły, krzeseł i in.) należy do Wystawcy.
4.    Wystawcy mogą korzystać z przyłącza energii elektrycznej zapewnionego przez Organizatora, o ile zgłosi takie zapotrzebowanie w formularzu zgłoszeniowym i we własnym zakresie zapewnią sobie przedłużacze.
5.    Wymagane jest, aby Wystawca zadbał o estetyczny wygląd stoiska wystawienniczego i porządek zarówno podczas trwania wydarzenia, jak również uporządkowanie terenu, na którym zlokalizowane było stoisko po zakończeniu wydarzenia.
6.    Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p.poż, sanitarnych innych zgodnie z obowiązującym prawem.
7.    Po zakończeniu funkcjonowania stoisk wystawienniczych Wystawca zobowiązany jest do pozostawienia terenu, na którym zlokalizowane było stoisko wystawiennicze, w takim stanie, w jakim go przyjmował.
IV. Postanowienia końcowe
1.    Informacje uzyskane od Wystawców za pośrednictwem zgłoszeń, czy innych dokumentów, będą wykorzystywane do celów związanych z organizacją wydarzenia tj. do sporządzania zbiorczych zestawień statystycznych oraz do stworzenia bazy danych Organizatora, który będzie jej administratorem na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych  osobowych
2.    We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3.    Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej: www.festiwaldwochjezior.pl
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad organizacji wydarzenia w razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. O zmianach Organizator będzie informował Uczestników za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych.

Pobierz kartę zgłoszeniową